start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
ARMIA KRAJOWA  >  SŁOWNIK  >  SZCZEGÓŁY
Polska Straż Przednia - Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego 1945-1949

Organizacja młodzieżowa pod roboczą nazwą Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego (KZHP) powstała wiosną 1945 roku w Dąbrowie Tarnowskiej na bazie działającego tam w czasie okupacji hitlerowskiej Konspiracyjnego Hufca Harcerskiego "Drewniaki" (KHH "Drewniaki"), który jako Rój Szarych Szeregów pełnił służbę pomocniczą, zwiadowczą i łączności na rzecz Komendy Obwodu "Drukarnia" Inspektoratu 16 PP AK.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich w styczniu 1945 roku i rozwiązaniu Armii Krajowej KHH "Drewniaki" zawiesił swoją działalność, pozostając jednak nadal w konspiracji.

Wiosną 1945 roku po pierwszej fali aresztowań oficerów i żołnierzy AK przez służby sowieckie i podległe im władze rządu lubelskiego komendant KHH "Drewniaki" phm. Roman Szpak ps. "Szczery" zaakceptował propozycję swojego Zastępcy phm. Władysława Zawiślaka ps. "Wrzos" oraz członka komendy Bronisława Fido ps. "Mściciel", aby w tej sytuacji nie ujawniać organizacji, ale przystosować ją do prowadzenia działań w warunkach komunistycznej okupacji na rzecz pełnej suwerenności i niepodległości Polski.

Przyjęcie tak radykalnej decyzji spowodował wrogi stosunek władz sowieckich i ich sojuszników krajowych do spraw polskich, do idei ZHP i do żołnierzy Armii Krajowej. Niebagatelny wpływ na decyzję miało zakończenie ostatniego rozkazu Komendanta Armii Krajowej gen. "Niedźwiadka": "Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości" oraz powszechnie panująca opinia, że "Trzecia wojna" jest w najbliższym czasie nieunikniona.

Według pierwszych ustaleń komendy KHH (która działała w niezmienionym składzie: "Szczery"- Komendant, "Wrzos"- Zastępca, "Mściciel" - Członek komendy, "Dan"- Kwatermistrz) organizacja miała przyjąć ściśle kadrowy charakter na poziomie starszoharcerskim, zachować posiadaną broń, ale wstrzymać się od udziału w zbrojnych działaniach do czasu otrzymania odpowiednich instrukcji (np. z WiN), współdziałać z powstającymi jednostkami ZHP w umacnianiu przedwojennego programu i przeciwstawiać się działaniom komunistycznego reżimu.

Do nowych zadań zostało wytypowanych i zaprzysiężonych około 20 członków spośród znacznie większej grupy, która działała w ostatnim roku okupacji hitlerowskiej. Byli to doświadczeni wywiadowcy, przeważnie po kursie zastępowych oraz instruktorzy po dwuletnim, gimnazjalnym Przysposobieniu Wojskowym (PW). Pozostała grupa okupacyjnych członków stanowiła zaplecze wykorzystywane w późniejszych działaniach. Organizacja otrzymała roboczą nazwę: Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego (KZHP).

KZHP przejął dobrze urządzoną bazę sprzętu z powielarnią na masę hektograficzną, w której to technice wydawana była dotychczas gazetka pt.: "CZUWAJ" oraz broń; pistolety Parabellum, Steyer, Sauer 7mm, dwa Nagany, jeden karabin KBK oraz kilkanaście granatów obronnych.

W niedługim czasie miała miejsce znaczna migracja członków, która rozluźniła dyscyplinę Organizacji; wielu członków wyjechało do szkół, do pracy lub do miejsc stałego zamieszkania. Wszyscy niemal informowali komendę o dużym zainteresowaniu młodzieży Organizacją o nazwie Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego. W tej sytuacji Komenda KZHP postanowiła 20 kwietnia 1946 roku powołać w miejsce jednoosobowego kierownictwa 6-cio osobową Radę Organizacyjną (RO) jako organ naczelny Organizacji oraz funkcję Komendanta, jako władzę wykonawczą. W skład RO weszli:

1. Przewodniczący - Roman Szpak ps. "Gwiżdżący Dan", "Młody Las", "Antek Cwaniak"
2. Władysław Zawiślak ps. "Boj", "Wierny Boj", "Izydor"
3. Bronisław Fido ps. "Mściciel", "Mściwój"
4. Józefa Golonka ps. "Justyna"
5. Marian Golonka ps. "Wesoły Chłopak" (Sekretarz)
6. Władysław Domaradzki ps. "Wieczny" (Skarbnik)

W dalszej kolejności nastąpiło szczegółowe ukonstytuowanie nowej struktury organizacyjnej, mianowanie Komendantem KZHP phm. Władysława Zawiślaka ps. "Boj", "Wierny Boj", "Izydor", potwierdzenie zadań i celów Organizacji, których fundamentem jest praca wychowawcza i samokształceniowa młodzieży metodami harcerskimi oraz walka w obronie niepodległości i narodowych wartości w myśl hasła Bóg i Ojczyzna. Przyjęto również schemat organizacyjny oparty na drużynach i 5-cio osobowych zastępach w zakonspirowanych rejonach działania (Rp):

I. "Gąszcz" - Dąbrowa Tarnowska
II. "Browar" - Tarnów
III. "Jezioro" - Śrem
IV. "Odra" - Nowa Sól-Kożuchów
V. "Gmach" - Opole
VI. "Dworzec" - Kudowa
VII. "Wisła" - Kraków

Powoływanie Rejonów należało do kompetencji RO na wniosek Komendanta PSP.

Ideowy plan pracy w Rejonach obejmował dwa odrębne tereny działalności:

1. Teren OF, czyli działalność na zewnątrz organizacji (werbowanie członków, oddziaływanie na ZHP, działania niepodległościowe).
2. Teren OR, czyli działania wewnątrz organizacji (samowychowanie oparte na programie przedwojennego ZHP i szkolenie wojskowe na poziomie PW).

PSP posiadała oprócz szczegółowej struktury organizacyjnej instrukcję konspiracyjną oraz perspektywiczny plan działania oparty na dużej samodzielności komendantów Rejonów (Rp), własną rotę przysięgi i szyfr dla informacji tajnych.

W dniu 28 kwietnia 1945 r. RO zatwierdziła na wiosek Komendanta zmianę kryptonimu Organizacji na Polską Straż Przednią (PSP).

W czerwcu 1946 roku komendant PSP "Wierny Boj" przeprowadził osobiście inspekcję wszystkich Rejonów działania i złożył obszerne sprawozdanie na zebraniu RO, którego krótki zapis znajduje się w zachowanym protokole z dnia 27.06.1946 r.

Czerwcowa inspekcja dostarczyła komendantowi PSP dowodów, że zakładana początkowo kadrowość organizacji jest nie przestrzegana i wymaga pilnego przeciwdziałania, ze względu na wzmożoną aktywność UB.

Powstał też plan przygotowania własnej komórki kontrwywiadu, której zorganizowanie powierzono "Wiecznemu" oraz plan umieszczenia własnego agenta w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Krakowie.

Konsekwencją skierowania do WUBP "Wilka", który był przybocznym "Wiernego Boja" było pilne przygotowanie w okolicy Kudowej zjazdu komendantów Rejonów i wybranych funkcyjnych w celu przeprowadzenia fikcyjnego (ze względów bezpieczeństwa) rozwiązania PSP i powołania nowej organizacji o charakterze ściśle kadrowym i instruktorskim. Podstawową jednostką w nowej strukturze miała Drużyna Kadrowa pomyślana jako zaprzysiężony 5-cio osobowy Zastęp Zastępowych, który w działaniach wewnątrz organizacji (OR) pozostaje w zależności służbowej z Komendantem Rejonu, natomiast na zewnątrz (OF) organizuje i inspiruje zaplecze ideowe, które nie posiada charakteru konspiracji.

Realizację tego słusznego, acz już spóźnionego programu przerwały masowe aresztowania.

I. Likwidacja Rp. "Odra" (Nowa Sól - Kożuchów) 1945 - 47
Pierwsze aresztowania miały miejsce 7-go sierpnia 1946 roku w Nowej Soli woj. wrocławskie. W wyniku precyzyjnie przygotowanej akcji przez wrocławskie WUBP aresztowano około 20 osób, z których 15-tu osobom wytoczono proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym we Wrocławiu. Trzy osoby: Alojzy Piaskowski ps. "Tornado", Edward Kajak ps. "Krwawy Ryś" i Władysław Kajak zostały skazane na karę śmierci (wyrok wykonano w dniu 14 stycznia 1947 r.) a pozostałe otrzymały wyroki od roku do siedmiu lat.
Ostatnim mianowanym Komendantem Rp. "Odra" był Alojzy Piaskowski ps. "Tornado". Według szacunkowych danych w Nowej Soli działała drużyna podstawowa (DP) w składzie 3 zastępów tj. około 20 osób oraz zastęp specjalny (Zsp) 5 osób. Poza tym w Kożuchowie i w Otyniu działały zastępy kontaktowe w sumie około 10 osób. Ogółem stan Rp. "Odra" szacuje się na 35 osób.
Bezpośrednim powodem uruchomienia na wielką skalę śledztwa w Nowej Soli przez WUBP Wrocław było zabicie przez członków Zastępu Specjalnego funkcjonariusza UB, który rozpracowywał członków PSP biorących udział w akcjach związanych z referendum. Po przechwyceniu przez funkcjonariuszy z PUBP Kożuchów, w czasie licznych rewizji i śledztw, informacji i tajnych materiałów nastąpiły w połowie sierpnia aresztowania na terenie Śremu.

II. Likwidacja Rp. "Jezioro" ( Śrem woj. poznańskie) 1945 - 47
Śrem wraz z okolicą był bardzo prężnym i dobrze zorganizowanym Rejonem PSP; była to zasługa świetnego instruktora phm. Tadeusza Sikory ps."Skrzętny Chomik", który był równocześnie drużynowym drużyny ZHP im. "Przemysława" w Śremie.
"Skrzętny Chomik" zorganizował jesienią 1945 r. na terenie Śremu kadrową drużynę (DP), której stan w połowie 1946 roku wynosił około 20 osób oraz 2 zastępy kontaktowe 10 osób w okolicy Śremu.
Drużyna posiadała dobrze zorganizowaną pracę wychowawczą, szkoleniową z zakresu PW i zasad konspiracji oraz współpracowała z kadrą drużyny ZHP im. "Przemysława", drużyny im. Adama Mickiewicza i drużyny im. Tadeusza Rejtana, w których działały grupy programowo-kontaktowe. Rozprowadzano gazetkę "BASZTA" i ulotki w okresie Referendum. Pełny stan członków jest trudny do ustalenia, gdyż Rejon posiadał licznych członków "utajnionych" w drużynach ZHP. Stan Rp. "Jezioro" szacuje się na 30-40 osób.
Śledztwo i aresztowania w Śremie objęły w sumie około 20 osób. Ostatecznie akt oskarżenia przed WSR w Poznaniu objął w dniu 21 stycznia 1947 r. 12 osób. Najwyższe wyroki po 5 lat więzienia otrzymali: Tadeusz Sikora "Skrzętny Chomik" i Kazimierz Kędziora " Alaska Jim", pozostałe wyroki wahały od 1 do 3 lat więzienia.

III. Likwidacja Rp. "Gmach" (Opole) 1946
16 sierpnia został aresztowany w Opolu przez WUBP Poznań Ryszard Ciepiela ps. "Wilk", który obsługiwał tam przy pomocy zastępu kontaktowego skrzynkę łączności komendy PSP dla rejonów zachodnich; "Wilk", który był już w tym czasie funkcjonariuszem WUBP Kraków okazał legitymację Urzędu i został przewieziony do Krakowa.

IV. Likwidacja Rp. "Wisła" i Rp. "Gąszcz" (Kraków i Dąbrowa Tarnowska) 1945 - 47
18 sierpnia został aresztowany w swoim mieszkaniu i przewieziony po złamaniu nogi (w czasie próby ucieczki) do szpitala w Krakowie Władysław Zawiślak ps. "Wierny Boj" komendant PSP. W ciągu następnych dni aresztowano z bronią, w urządzonym przez funkcjonariuszy krakowskich "kotle" dwóch członków Zastępu Specjalnego: Jana Dorosza ps. "Bohun", "Mruk" i Józefa Pytkę ps. "Babinicz", "Podstępny Jun".
21 sierpnia rozpoczęły się aresztowania i rewizje w Dąbrowie Tarnowskiej (Rp. "Gąszcz"); aresztowano pozostałych członków zastępu specjalnego zastępowego Stanisława Kościuka ps. "Six", Mieczysława Zawiślaka ps. "Pantera", Tadeusza Gunię ps. "Tom Mix" oraz łącznika RO Ignacego Trybowskiego ps. "Nemo", "Błyskawica".
Pod koniec sierpnia został aresztowany Roman Szpak ps. "Młody Las", przewodniczący Rady Organizacyjnej PSP. Po wielomiesięcznym śledztwie stanęło przed WSR w Krakowie 10 osób z których trzech sąd uniewinnił, czterech skazał na dwa lata z zawieszeniem a dwóch głównych oskarżonych Władysława Zawiślaka i Romana Szpaka skazał na 6 lat więzienia.
Oceniając likwidację PSP na terenie rejonu "Gąszcz" należy podkreślić, że funkcjonariuszom nie udało się aresztować większej części członków w tym członków RO: "Mściwoja", "Wesołego Chłopaka", "Justyny" oraz Komendanta Rejonu phm Eugeniusza Jaworskiego ps. "Gwiazda", którego zastępcą i zastępowym Zastępu Specjalnego był uniewinniony "Six" jak również nikogo z zastępu terenowego w Mędrzechowie i Żabnie; nie przejęto zakonspirowanej broni, bazy magazynowej w Oleśnicy i archiwum PSP, które zniszczył "Kruk". Funkcjonariuszom WUBP nie udało się aresztować nikogo z rejonu Tarnowa
(Rp "Browar" posiadał bezpośredni kontakt z komendantem PSP). Aresztowania i likwidacja Rp. "Browar" nastąpiła 3 lata później. Rp. "Gąszcz" obejmował miasto i powiat Dąbrowa Tarnowska. W mieście działała drużyna (DP) złożona z 3 zastępów, około 18 osób, Zastęp Specjalny (Zsp) dla przechowywania broni i pozostający do dyspozycji komendanta PSP - 5 osób oraz zastępy kontaktowe (Zk) w Mędrzechowie, w Żabnie i Kupieninie - razem około 12 osób. Równocześnie "Gwiazda" był Drużynowym gimnazjalnej drużyny ZHP im. Zawiszy Czarnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

V. Likwidacja Rp. "Browar" (Tarnów - Pleśna - Tuchów)
Do organizowania Rp. "Browar" (gdzie funkcjonował do tej pory trzy osobowy Zastęp Kontaktowy prowadzony przez "Dana") przystąpiono w kwietniu 1945 r. Komendant KZHP występujący pod pseudonimem "Izydor" zlecił nowo pozyskanemu drużynowemu VIII DH im. gen. J. Bema w Tarnowie Witoldowi Holcowi ps. "Ryczący Bawół", "Przebiegły Lis" organizowanie jednostek KZHP. W wyniku działalności Holca powstała w lecie 1945 roku drużyna (DP) w Pleśnej, którą zorganizował oraz prowadził Kazimierz Walc ps. "Biały Orzeł", drużynowy miejscowej 21 Drużyny ZHP i były partyzant batalionu AK "Barbara". Ten ostatni fakt miał niewątpliwie wpływ na program drużyny, w którym położono nacisk na szkolenie wojskowe, gromadzenie broni i kolportaż ulotek. Drużyna składała się z 3 zastępów (24 osoby).
W czerwcu 1946 roku powstała drużyna w Tuchowie zorganizowana i prowadzona przez tamtejszego drużynowego ZHP Wojciecha Mazurkiewicza. Drużyna liczyła około 25 osób i posiadała zastęp terenowy w sąsiednich Ryglicach.
Aresztowania członków Rp. "Browar" rozpoczęły się w kwietniu 1949 r. i były niewątpliwie efektem działań licznych "informatorów" Urzędu Bezpieczeństwa. Pierwsze wyroki zapadły na rozprawie WSR w Krakowie w dniu 10 czerwca 1949 r.: Józef Chochołowicz ps. "Wojski" i Eugeniusz Hudyka ps. "Chytry Lis" z Pleśnej zostali skazani na 5 lat wiezienia.
25 czerwca na sesji wyjazdowej w Tarnowie skazani zostali: Witold Holc na 2,5 roku, Franciszek Masłowiec na 2 lata oraz Kazimierz Walc, Tadeusz Baszczowski, Jerzy Trepa i Czesław Baszczowski na 5 lat więzienia.
25 czerwca w Krakowie skazani zostali: Tadeusz Kozik na 8 lat, Józef Sajdak, Marian Włodek i Zbigniew Walc na 5 lat więzienia.
21 lipca w Krakowie skazani zostali: Wojciech Mazurkiewicz na 8 lat, Józef Wójcik i Stanisław Placek na 6 lat oraz Marek Fryc na 5 lat więzienia.
26 sierpnia 1949 r. skazany został za udział w PSP na karę 2 lat więzienia Edward Czernia ps. "Biały Wilk" z Pleśnej. W sumie aresztowanych było 17 członków PSP z Rejonu "Browar".
Wszystkie wyroki członków KZHP - PSP powyżej 5 lat zostały obniżone o połowę na podstawie amnestii a wyroki do 5 lat zawieszone. Pozostali w więzieniach skazani odsiadywali wyroki w najcięższych więzieniach i obozach PRL - w Rawiczu, Wronkach, Potulicach, Jaworznie i w Rusku.

Ogółem do KZHP - PSP należało w latach 1945-49 około 150 członków, spośród których 50 osób było skazanych wyrokami Wojskowych Sądów Rejonowych. Natomiast wszyscy członkowie tej organizacji byli objęci nadzorem UB do końca PRL. Ostatnia tajna charakterystyka organizacji i jej członków była opracowana przez Służby Bezpieczeństwa (SB) w 1982 roku!

**********

WYKAZ ZWERYFIKOWANYCH CZŁONKÓW KZHP - PSP

Rp. "GĄSZCZ" (Tarnów) i Rp. "WISŁA" (Kraków)

1. Szpak Roman, ps. "Sęk", "Szczery", "Pistolet", "Antek Cwaniak", "Młody Las"
2. Zawiślak Władysław, ps. "Traugut", "Wrzos", "Boj", "Wierny Boj", "Izydor"
3. Fido Bronisław, ps. "Mściciel", "Mściwój"
4. Golonka Marian, ps. "Dan", "Wesoły Chłopak", "Guśly Ryś"
5. Jaworski Eugeniusz, ps. "Gwiazda"
6. Golonka Józefa, ps. "Justyna"
7. Paleń Władysław, ps. "Mik"
8. Golonka Henryk, ps. "Kruk"
9. Ciepiela Ryszard, ps. "Wilk"
10. Jaworski Józef, ps. "Strzelec", "Grzmot"
11. Kędziora Kazimierz, ps. "Marynarz", "Alaska Jim"
12. Zawiślak Mieczysław, ps. "Tygrys", "Pantera"
13. Pytka Józef, ps. "Babinicz", "Podstępny Jun"
14. Dorosz Jan, ps. "Bohun", "Mruk"
15. Gunia Tadeusz, ps. "Powolny" "Tom Mix"
16. Lauer Wojciech, ps. "Lord"
17. Szlakiewicz Zdzisław, ps. "Zdzich"
18. Świątek Edward, ps. "Orle", "Młode Orle"
19. Trybowski Ignacy, ps. "Błyskawica", "Nemo"
20. Zawiślak Adam, ps. "Mały", "Lis"
21. Kochanek Józef, ps. "Józek"
22. Domaradzki Władysław, ps. "Michał", "Wieczny"
23. Stark Mieczysław, ps. "Silny"
24. Stano Andrzej, ps. "Biegły"
25. Stano Tadeusz, ps. ...
26. Wszopła Mieczysław, ps. ...
27. Wieczorek Czesław, ps. "Szabelka"
28. Żelazowski Ryszard, ps. ...
29. Borzęcki Jan, ps. ...
30. Walusiak Józef, ps. ...
31. Ziętara Mieczysław, ps. "Zawisza", "Zawisza Czarny"
32. Ziętara Władysław, ps. "Marek"
33. Gabiga Kazimierz, ps. "Czarny"
34. Łączyński Jan, ps. "Janek"
35. Brożek Władysław, ps. ...
36. Czabaj Tadeusz, ps. ...
37. Noga Józef, ps. ...
38. Kozaczka Teofil, ps. ...
39. Kościuk Stanisław, ps. "Six"
40. Tokarz Stefan, ps. "Tost"

Uwaga: Tłustym drukiem zaznaczono pierwszych członków KZHP z roku 1945

Rp. "BROWAR"

(Tarnów)
1. Holc Witold, ps. "Ryczący Bawół", "Przebiegły Lis"
2. Szopski Leszek (Instruktor PW)
 
(Pleśna)
3. Walc Kazimierz, ps. "Biały Kieł", "Mściciel"
4. Chochołowicz Józef, ps. "Wojski"
5. Hudyka Eugeniusz, ps. "Chytry Lis"
6. Baszczowski Tadeusz, ps. "Lew"
7. Trepa Jerzy, ps. "Tygrys", "Walczący Tygrys"
8. Baszczowski, ps. Czesław ...
9. Kozik Tadeusz, ps. "Śmigły Rydz"
10. Sajdak Józef, ps. "Pies"
11. Włodek Marian, ps. "Niedźwiedź"
12. Masłowiec Franciszek, ps. "Orli Szpon"
13. Walc Zbigniew, ps. ...
14. Imbirski Józef, ps. ...
15. Czernia Edward, ps. "Biały Wilk"

(Tuchów - Ryglice)
1. Mazurkiewicz Wojciech, ps. ...
2. Wójcik Józef, ps. ...
3. Placek Stanisław, ps. ...
4. Fryc Marek, ps. "Zew Krwi"
5. Cibor Bogdan, ps. ...
6. Jacyna Włodzimierz, ps. ...
7. Błaszczak Rudolf, ps. ...
8. Boratyński Józef, ps. ...
9. Rzeszutko Adam, ps. ...
10. Cichy K., ps. ...
11. Bryk J., ps. ...
12. Ksyka Jan, ps. ...
13. Igielski A., ps. ...
14. Buś K., ps. ...

Rp. "JEZIORO" (Śrem) i (GMACH) (Opole)

1. Sikora Tadeusz, ps. "Skrzętny Chomik"
2. Bartkiewicz Tadeusz, ps. ...
3. Baryłkowski Zbigniew, ps. "Dziki Jeleń"
4. Chudziński Jerzy, ps. ...
5. Graefling Zbigniew, ps. "Wilczy Kieł", "Hieronim Bezpiecznik"
6. Guzik Jerzy, ps. ...
7. Huss Ryszard, ps. ...
8. Kamiński Zenon, ps. "Groźny Basza"
9. Kamiński Henryk, ps. ...
10. Kędziora Kazimierz, ps. "Alaska Jim"
11. Klaczyński Tadeusz, ps. ...
12. Kozik Mirosław, ps. "Stalowy Bernard"
13. Kuśmirkiewicz Jan, ps. ...
14. Kuśmirkiewicz Jerzy, ps. ...
15. Labijak Wacław, ps. ...
16. Leszczyński Edward, ps. "Szara Sowa"
17. Negengast Marian, ps. ...
18. Owczarczak Edmund, ps. ...
19. Owczarek Stefan, ps. ...
20. Pioch Arkadiusz, ps. "Dziki Ryś"
21. Ruta Zbigniew, ps. ...
22. Sikora Edward, ps. ...
23. Talarczyk Tadeusz, ps."Żbik z Białowieży"
24. Zawadzki Zygmunt, ps. "Bufallo Bill"
25. Gurek Marian, ps. ...
26. Palacz Witold, ps. ...
27. Mieloch, ps. ...
28. Szeler Jerzy, ps. ...

Rp. "ODRA" (Nowa Sól - Kożuchów) i "DWORZEC" (Kudowa)
 
1. Banaszak Marian, ps. "Dziki Bill"
2. Piaskowski Alojzy, ps. "Tornado"
3. Kajak Edward, ps."Krwawy Ryś"
4. Kajak Władysław, ps. ...
5. Bartkowiak Marian, ps. ...
6. Chmielarz Tomasz, ps. ...
7. Cyplik Tadeusz, ps. ...
8. Czuprys Tadeusz, ps. ...
9. Koza Stanisław, ps. "Groźny"
10. Nawrocka Helena, ps. ...
11. Nawrocka Irena, ps. ...
12. Nowak Marian, ps. ...
13. Poniedziałek Teresa, ps. ... (Bogusławska)
14. Sikorski Janusz, ps. ...
15. Sikorski Leonard, ps. ...
16. Zachwieja Henryk, ps. ...
17. Janowiec Edward, ps. ...

**********

Odpisy zachowanych Komunikatów i Uchwał Rady Organizacyjnej KZHP-PSP

m.p. w kwietniu 1946 r.

Komunikat Rady Organizacyjnej Nr. 1/IV/46

Uchwałą Komendy KZHP została powołana do życia Rada Organizacyjna jako organ naczelny organizacji. Zadaniem jej jest kierowanie całością prac organizacji oraz reprezentacja jej na zewnątrz. Aparat wykonawczy organizacji podlega wyłącznie Komendantowi organizacji mianowanemu przez R.O.

W toku pierwszego zebrania R.O. zatwierdziła dotychczasową działalność KZHP, przyjmując równocześnie rezygnację dotychczasowego Komendanta druha Gwiżdżącego Dana, wyrażając mu serdeczne podziękowanie za ofiarną pracę dla dobra Polski i organizacji. Uchwałą R.O. został mianowany komendantem w miejsce druha Gwiżdżącego Dana d-h Boj.

R.O. z okazji ukonstytuowania się wydała następującą odezwę:

Druhowie!
Stoimy w obliczu wielkich przemian, w obliczu walki chrześcijańskiej cywilizacji z pogańskim komunizmem. W walce tej nie możemy stać bezczynnie. Komunizm godzi bowiem w to, co dla nas jest najdroższe: Boga, Ojczyznę i Rodzinę.

Żaden wysiłek w tych gigantycznych zmaganiach nie idzie na marne. Włączmy więc w tę walkę wszystkie nasze siły, wszystkie nasze zdolności i umiejętności, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych naszych zdobyczy. Organizacja nasza podaje Wam sposób postępowania, waszym zaś obowiązkiem jest realizowanie go ściśle według rozkazów swoich dowództw.

Zaczynając nowy okres żmudnej i ofiarnej pracy dla dobra Wiary i narodu przesyłamy Wam nasze staropolskie "Szczęść Boże".

Za zgodność: C Z U W A J
(-) Młody Las Rada Organizacyjna.

**********

Opracował Władysław Zawiślak ps. "Wierny Boj" na podstawie własnych materiałów i rozmów z b. członkami KZHP - PSP oraz materiałów IPN i dr Marii Żychowskiej "Konspiracyjne Organizacje Młodzieżowe w Tarnowskiem 1945 - 1956", Wyd. TTK Tarnów 2001

**********

REKONSTRUKCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PSP

wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila